Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

(TUKIPALVELUT, EI- SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT)

 

SISÄLTÖ

 

PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET 

3 RISKIENHALLINTA 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA 

7 ASIAKASTURVALLISUUS 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA 

 

  

1  PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

Palveluntuottaja

Nimi Kotipalvelu Arkienkeli

Y-tunnus 2558105-9

Kunnan nimi Kaarina

Sote-alueen nimi Varsinais-Suomi

 

Toimintayksikkö tai toimintakokonaisuus

Nimi Kotipalvelu Arkienkeli

Katuosoite Rahinpolku 36

Postinumero 21500        Postitoimipaikka Piikkiö

Sijaintikunta yhteystietoineen Kaarina

 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

Asiakkaiden kotona suoritettava koti- ja siivouspalvelu. Tukipalvelut, Ei- sairaanhoidolliset palvelut. Kotipalvelu Arkienkelillä ei ole asiakaspaikkoja.

Esimies Mari Moisiolinna

Puhelin 040 731 9431     Sähköposti mari@arkienkeli.fi

 

Toimintalupatiedot

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Rekisteröintipäätöksen ajankohta 28.1.2016

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Palveluntuottaja ei käytä ostopalveluja töissä, jotka ovat sosiaalihuollon tarpeeseen perustuvia kotipalveluja (AVL 37§)

Palvelukokonaisuudesta vastaava palveluntuottaja vastaa alihankintana tuotettujen palvelujen laadusta.

Palveluntuottaja ei käytä ostopalveluja töissä, jotka ovat sosiaalihuollon tarpeeseen perustuvia kotipalveluja (AVL 37§)

Onko alihankintana tuottavilta palveluntuottajilta vaadittu omavalvontasuunnitelmaa?

 Kyllä      x Ei

 

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Tarjota asiakkailleen turvallista, laadukasta ja luotettavaa palvelua seuraavissa toimissa:

Kotisiivoukset ja muut kodin askareet, sekä ikääntyvien ja vammaisten kotona asumisen tukeminen, Tukipalvelut.

Kotipalvelu Arkienkeli ei tarjoa sairaanhoidollisia palveluita.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Kotipalvelu Arkienkelin toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluita, jotka helpottavat ihmisten arkea, sekä tarjota tukea vanhusten ja vammaisten kotona asumiseen.  Perusperiaatteena asiakkaan kunnioitus, yksityisyyden suoja, arvostus ja luottamus. Työssä toteutetaan asiakaslähtöistä toimintatapaa. 

Työt toteutetaan sopimuksen mukaan, hyviä toimintaperiaatteita noudatetaan, pyrkien kiireettömyyteen ja omatoimisuuden tukemiseen.

 

3 OMAVALVONNAN TOIMEENPANO

RISKIENHALLINTA

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja niiden korjaaminen

Luettelo riskienhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista

Hygieniaan liittyvät ohjeet, ohjeet turvallisista työmenetelmistä, tartuntatautitilanteisiin liittyvä ohjeistus

Riskien tunnistaminen

Kotipalvelu Arkienkelin suurimpia riskejä ovat asiakkaan, tai yrittäjän fyysinen loukkaantuminen, asiakkaan irtaimiston rikkoutuminen. Tartuntatautien leviäminen joko asiakkaasta yrittäjään, tai yrittäjästä asiakkaaseen. 

Asiakkaat voivat ottaa epäkohdista yhteyttä yrittäjään, joko asiakaskäynnin yhteydessä, tai puhelimitse/sähköpostilla, tai tarvittaessa olla yhteydessä sosiaalihuollon johtavaan viranhaltijaan. Yrittäjä ottaa tarvittaessa yhteyttä kunnan sosiaalihuollon johtavaan viranhaltiaan. Henkilökuntaa, tai alihankintaa ei tällä hetkellä ole (yksinyrittäjä).

 

Miten asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riski?

Ottamalla yhteyttä Kotipalvelu Arkienkelin palveluntuottaja Mari Moisiolinnaan.

 

Riskien ja esille tulleiden epäkohtien käsitteleminen

Haittatapahtumiin ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen ja analysointi. Käsittelyyn kuuluu myös keskustelu asiakkaan ja tarvittaessa omaisten kanssa. Vakavista ja korvattavista haittatapahtumista tiedotetaan asiakasta ja/ tai omaista korvausten hakemiseksi.

Korjaavat toimenpiteet

Riskin tunnistaessaan yrittäjä tekee mahdollisuuksien mukaan välittömät toimenpiteet vaaran poistamiseksi.  Selvitetään riskitilanteen syyt, sekä tehdään korjaavat toimenpiteet. Läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat kirjataan seuranta- asiakirjaan.

Korjaavien toimenpiteiden toimeenpano

Miten sovituista muutoksista työskentelyssä ja muista korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille?

Yksinyrittäjä. Ei henkilökuntaa, eikä yhteistyötahoja. Asiakkaille tiedotetaan korjaavista toimen piteistä joko suusanallisesti, kirjeitse tai sähköpostilla.

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Mari Moisiolinna

Kuka vastaa omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta (nimi ja yhteystiedot)

Mari Moisiolinna, Rahinpolku 36, 21500 PIIKKIÖ. Puh. 040 8676064. Sähköposti: mari@arkienkeli.fi                

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, sekä aina tarvittaessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä osoitteessa: www.arkienkeli.fi

 

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

Palvelutarpeen arviointi

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin?

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, ja/tai omaisten kanssa.

Hoito- ja palvelussuunnitelma

Palvelusuunnitelmaan kirjataan sopimusta tehtäessä asiakkaan toiveiden mukaiset työtehtävät. Palvelusuunnitelmaa päivitetään asiakkaan/ omaisten toiveiden mukaan. Palveluntarjoaja huolehtii, että asiakkaan kanssa sovitut toimet tehdään sovitusti.

Asiakkaalle kerrotaan tarjolla olevista palveluista. Asiakas ja/tai omainen päättää/päättävät mitä palveluita asiakas tarvitsee. Asiakkaalla on mahdollisuus huomauttaa kokemistaan puutteista ja kertoa näkemyksensä ja mielipiteensä palvelun tarjoajalle, joko käynnin yhteydessä, puhelimitse, kirjeitse, tai sähköpostilla.

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti?

Ei henkilökuntaa.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30a §)

Palveluntarjoaja ei tarjoa tämänkaltaista palvelua.

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Kotipalvelu Arkienkeli ei rajoita millään tavoin asiakkaittensa itsemääräämisoikeutta, jollei kyseessä ole vakava henkeen- tai terveyteen kohdistuva uhka. 

Asiakkaan asiallinen kohtelu

Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan kohtelemaan asiakkaitaan asiallisesti. Jos asiakas kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi, palveluntarjoaja toivoo, että asiakas kertoo epäkohdasta palveluntarjoajalle. 

Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne?

Keskustelemalla asiakkaan, omaisten ja/tai läheisten kanssa. Haittatapahtumasta tai vaaratilanteesta laaditaan raportti. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen, jos haittatapahtuma on rahallisesti korvattavissa.

Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen

Asiakkaat ja omaiset voivat aina olla yhteydessä palveluntarjoajaan, palvelun laatuun tai omavalvontaan liittyvissä asioissa. Palveluntarjoaja ottaa mielellään kehitysehdotuksia vastaan.

Palautteen kerääminen, käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä

Asiakkaat voivat ottaa halutessaan yhteyttä palveluntarjoajaan. Virallista asiakastyytyväisyyskyselyä, tai muuta vastaavaa ei ole järjestetty.

Miten saatua palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella.

Asiakkaan oikeusturva

Muistutuksen vastaanottaja Mari Moisiolinna, Rahinpolku 36, 21500  PIIKKIÖ. Puh. 040 731 9431. Sähköposti: mari@arkienkeli.fi

 

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista

Sari Huusko (Turku) Yhteydenotot ja ajanvaraukset: puhelinaikana ma–to klo 10–12 p. 02 262 6171, vaihde 02 330 000. 

Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon asiakkaita esimerkiksi toimeentulotukeen, lastensuojeluun ja vanhusten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies muun muassa neuvoo sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja avustaa asiakaslain mukaisen muistutukseen liittyvissä asioissa sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja sosiaalihuollon työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

 

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saatavista palveluista

https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/

Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu ma, ti, ke, pe klo 9-12 to klo 12-15.

puh. 029 505 3050

Kuluttajaneuvonnasta saat tietoa ja ohjeita kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä ja riitatilanteissa. Asiantuntija antaa asiastasi juridisen arvion sekä toimintaohjeita.

 

Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä?

Palveluntuottaja käy läpi kyseiset asiakirjat ja toimintaa muutetaan korjaamalla kyseiset epäkohdat.

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle on yksi viikko.

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Miten palvelussa edistetään asiakkaiden fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta?

Palveluntarjoaja ei varsinaisesti tarjoa tämän tyyppistä palvelua, vaan tukipalveluja ja Ei- sairaanhoidollisia palveluja. Asiakkaan kanssa voidaan jutustella ja viettää aikaa, tämän niin halutessa.

Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan?

Asiakkaan hyvinvointia seurataan yleisellä tasolla. Jos havaitaan asiakkaan kunnossa huolestuttavia piirteitä, niin otetaan yhteys omaisiin, sekä vakavissa tapauksissa, sosiaali- tai terveysviranomaisiin.

Ravitsemus

Miten yksikön ruokahuolto on järjestetty?

Palveluntarjoaja ei tarjoa ruokahuoltoa.

Hygieniakäytännöt

Toiminta tapahtuu asiakkaiden luona. Noudatetaan hyvää hygieniaa. Huolehditaan työvälineiden puhtaudesta.              

Miten infektioiden ja tarttuvien sairauksien leviäminen ennaltaehkäistään?

Jos palveluntarjoajalla, tai asiakkaalla on havaittu tartuntatauti, niin käynti perutaan.

 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty?

Yrittäjä suorittaa siivousvälineiden pesun kotonaan. Siivousvälineet pestään 60 C- asteen pesuohjelmalla. Asiakkaan pyykit pestään asiakkaan tiloissa ja asiakkaan pesukoneella.

 

Terveyden- ja sairaanhoito

Palveluntarjoaja ei tarjoa tämän tyyppistä palvelua. Kiireellistä sairaanhoitoa tarvittaessa, tai kuolemantapauksen yhteydessä otetaan yhteys yleiseen hätänumeroon.

Monialainen yhteistyö

Ei ole järjestetty. Tarvittaessa otetaan yhteyttä kunnan / kaupungin sosiaali-, tai terveyspalveluihin.

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Palveluntarjoaja on tarvittavissa yhteydessä vastaaviin viranomaisiin.

Henkilöstö

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

Kotipalvelu Arkienkeli ei tarjoa hoito- tai hoivapalveluita, eikä sillä ole asumisyksikköä.

 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Mahdollisissa tulevissa rekrytoinneissa kiinnitetään huomiota työntekijän riittävään ymmärrykseen työtehtävistä, kykyyn kunnioittaa asiakasta, hänen yksityisyyttään ja omaisuuttaan.

Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus?

Rekrytoitavalla ei saa olla rikosrekisteriä. Kotipalvelu Arkienkeli ei tarjoa palvelua, jossa työskennellään lasten kanssa. Toki asiakkaiden kotona voi olla perheen lapsia ja heidän ystäviään, mutta varsinainen työsuoritus ei liity lapsiin, vaan sovittuihin kotiaputöihin, esimerkiksi kodin siivoukseen.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Työntekijä perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan. Työntekijä työskentelee aluksi Mari Moisiolinnan kanssa yhdessä yhdestä kahteen viikkoa, jonka yhteydessä hän saa perehdytyksen työhönsä.

Jos työntekijän toimissa poikkeamia havaitaan, joko Mari Moisiolinnan, tai asiakkaan toimesta, niin työntekijän kanssa keskustellaan asiasta, sovitaan korjaavat toimenpiteet ja käydään tarvittaessa omavalvontasuunnitelma uudestaan läpi.

Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään?

Varsinaista täydennyskoulutusta ei järjestetä. Jos työntekijällä on puutteita työtaidoissaan, tai hän muuten kaipaa lisätietoa työstään,  niin Mari Moisiolinna neuvoo ja opastaa työntekijää ja käy mahdolliset epäselvyydet läpi yhdessä työntekijän kanssa.

 

Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Palveluntarjoajalla ei ole henkilökuntaa.  Palveluntarjoaja ilmoittaa havaitsemistaan vakavista epäkohdista ja vakavista asiakkaan kotona havaitsemistaan riskeistä asianomaisille viranomaisille.

Toimitilat

Palveluntarjoajalla ei ole toimitiloja.

Teknologiset ratkaisut

Mitä kulunvalvontaan ja asiakkaiden omaan käyttöön tarkoitettuja teknologisia ratkaisuja yksiköllä on käytössään?

Palveluntarjoaja työskentelee asiakkaiden kotona. Tämän tyyppisiä teknologisia ratkaisuja ei ole käytössä.

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan?

Palveluntarjoaja ei tarjoa tämän tyyppistä palvelua.

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Palveluntarjoaja ei tarjoa terveydellisiä- tai sairaanhoidollisiapalveluita.

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

Asiakastyön kirjaaminen

Miten työntekijät perehdytetään asiakastyön kirjaamiseen?

Palveluntarjoajalla ei ole työntekijöitä

 

Miten varmistetaan, että asiakastyön kirjaaminen tapahtuu viipymättä ja asianmukaisesti?

Palveluntarjoaja kirjaa tapahtumat asiakaskäynnin jälkeen. Usein miten asiakaskäynneistä ei ole muuta kirjattavaa, kuin esimerkiksi kodin siivous.

Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja ohjeita ja viranomaismääräyksi.

Potilas- ja asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakastietolain 784/2021 mukaan käyttöoikeuksien on perustuttava sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun asiakas- ja potilastietoja käsittelevän henkilön työtehtävään ja annettavaan palveluun. Asiakastietojen käsittelyn perusteena on oltava tietoteknisesti varmistettu asiakas- tai hoitosuhde tai muu lakiin perustuva oikeus.

Kotipalvelu Arkienkelin tapauksessa kyse on ainoastaan asiakassuhteesta, ei hoitosuhteesta.

Asiakkaista kerätään ainoastaan välttämättömät tiedot, liittyen palvelusopimukseen, laskutukseen, asiakaskirjeenvaihtoon (sähköposti), palveluntuottajan työtehtäväraporttiin (AVL37§), sekä sähköisiin kalenterimerkintöihin, joihin kirjattu asiakkaan nimi, käyntipäivämäärä ja käynnin kesto.

Tietoja säilytetään asianmukaisella virustorjunnalla varustetulla ja salasanalla suojatulla tietokoneella, sekä tunnettujen palveluntarjoajien pilvipalveluissa. Asiakkaiden henkilötunnuksia ei kerätä, eikä asiakastietoja säilytetä paperimuodossa, pois lukien palvelusopimukset. Palvelusopimuksia säilytetään lukitussa tilassa, palvelusopimuksille varatussa kansiossa. Asiakastietoja ei käytetä markkinointiin, eikä asiakastietoja luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien lakiin perustuvat viranomaistahot.  

Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta?

Ei henkilöstöä, tai harjoittelijoita.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Mari Moisiolinna.

Rahinpolku 36

21500 PIIKKIÖ

Puh. 040 731 9431

sähköposti: mari@arkienkeli.fi

Onko yksikölle laadittu salassa pidettävien henkilötietojen käsittelyä koskeva seloste?

Kyllä      Ei X

 

 9  YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuuden mukaan suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

Toiminnassa todetut kehittämistarpeet

 

10   OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja.

Paikka ja päiväys Piikkiössä 18.8.2022

Allekirjoitus  Mari Moisiolinna

Yhteydenottopyyntö / tarjouspyyntö

Oheisella lomakkeella voit ottaa yhteyttä Kotipalvelu Arkienkeliin, tai pyytää arvion kotisi siivouksen kustannuksista.

 

Jokainen koti on erilainen, niinpä siivoukseen kuluva aikakin vaihtelee jonkin verran kohteesta riippuen. Tästä johtuen tarjouslaskelma on suuntaa antava ja laskelmassa annetun arvion ja todellisen siivoukseen kuluvan ajan välillä saattaa olla jonkin verran eroavaisuuksia suuntaan tai toiseen.


Lomakkeessa antamanne tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä käytetä markkinointiin, tai luovuteta kolmansille osapuolille.

 

*:llä merkityt kentät ovat pakollisia.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?